Nyhed

Kyndelmissebål med FNs Verdensmål om livet på land

Formand for Svendborg Kommunes Miljø- og Naturudvalg, Bruno Hansen, holdt båltalen, da DN Svendborg 3. februar holdt kyndelmissebål ved Christiansminde for 4. gang for at markere ønsket om at beskytte kysterne mod byggeri.
Vi har lånt Bruno Hansens talepapir, så du her kan læse hans tale:

Gå væk vinter, gå væk vinter!

 Sådan lød det i byens gader da flere hundrede børn og voksne vandrede fra vinter til vår i den store lysparade i fredags. Et fantastisk skue og et livsbekræftende samvær mellem mennesker!

Danmarks Naturfredning Forening har i en årrække – på en anden måde – brugt Kyndelmissen som anledning til at sætte lys ved Christiansminde, i naturen, for at varsle forårets komme!

FN’s Verdensmål nr.15, OM LIVET PÅ LAND, bliver dermed nærværende. Det har fokus på at standse tabet af jordens biologiske mangfoldighed og at bevare skove og andre økosystemer.

FN formulerer bl.a. målet om at sikre bæredygtig forvaltning af skovene og stoppe tabet af biodiversitet. For at opnå det overordnede mål oplistes der en række specifikke delmål, og her tales der om, at der inden 2020 skal sikres bevarelse, genopretning og bæredygtig brug af økosystemer på landjord og i de ferske vande. Specielt skal bæredygtig forvaltning af skovene fremmes, hvilket indebærer stop for afskovning og en øget genetablering af skove.

Vi er mange, der har grebet den debat, der allerede foregår globalt og nationalt om bæredygtighed. En debat som mange har kendskab til gennem landsdækkende medier, fra konferencer, fra Folkemødet på Bornholm og i andre sammenhænge.

Selv er jeg blevet dybt inspireret af Mogens Lykketoft, Steen Gade og Kirsten Brosbøl.  Mogens Lykketoft på en Miljøkonference i Århus sidste forår, hvor han havde verdensmålene med hjem i sin kuffert fra FN. Steen Gade som formand for Nyt Europa og rejsende i verdensmålene, og Kirsten Brosbøl som er formand for en arbejdsgruppe i Folketinget, der arbejder med verdensmålene, og som har stærkt fokus på implementering af målene i de danske kommuner. Efter mødet med disse interessante personligheder købte jeg Steen Hildebrandts bog ”Bæredygtig Global Udvikling”. Og så var jeg for alvor på sporet!

I foråret præsenterede jeg vores administration for ideen om at udvikle en bæredygtighedsplan for kommunen, og det førte til, at byrådet i efteråret 2018 besluttede, at Agenda21 skulle tages ud af arbejdet med en ny planstrategi, for at få sit helt eget liv i en helt ny bæredygtighedspolitik for Svendborg Kommune, med afsæt i FN’s verdensmål!

Det er et kæmpe fremskridt for kommunens udvikling som en bæredygtig kommune! 

Arbejdet påbegyndes på et udvalgsmøde i næste måned og skal afsluttes inden udgangen af året. Til dette arbejde høre naturligvis, at Danmarks Naturfredningsforening og andre NGO’er inddrages i arbejdet, ligesom kommunens Grønne Råd vil være en naturlig samarbejdspartner!

Ved jeres kyndelmissebål sidste år sluttede jeg min tale med at sige, ”at det langsigtede mål i vores kommune skal være: at skabe mere natur og mangfoldighed i et sammenhængende naturnet. Det grønne Danmarkskort skal binde de sydfynske naturperler sammen. Der skal skabes mere skovrejsning og der skal fældes mindre.”

Dette arbejde er påbegyndt. Efter en række møder og ikke mindst på baggrund af en ekskursion rundt om i de sydfynske skove, og med afsæt i en pose penge fra kommunekassen i de kommende år, er det nu besluttet, at der skal udarbejdes en plan for vores skove. En plan, som skal kortlægge og anvise, hvordan vores skove skal anvendes i fremtiden.

Oplevelsesskove, naturskove, skove med høj biodiversitet, skove med stort optag af CO2. Hvor meget skov der skal erstattes af ny skov, og hvilke slags træer der skal plantes. Der rejser sig mange spørgsmål, som skal besvares, og som skal føre til handling!

Og så har et lille flertal i Natur- og Miljøudvalget besluttet at påbegynde et arbejde med at sikre adgangsveje langs vores kyster.

På samme måde som i det åbne land udøves den private ejendomsret langs kysterne på en måde, så den hindrer mennesker i at færdes langs vandet. Det tages der nu hånd om i den takt, kommunen bliver gjort opmærksom på det, men også ved at kortlægge områder og selv som kommune opsøge kyststrækninger. Jeg oplever selv disse hindringer på min vej rundt langs Thurøs kyster!

Men det gælder som nævnt også med adgangen frem til naturområder i det åbne land. Det er noget, der fortsat skal ses med stor alvor på, og her har kommunen en god samarbejdspartner i Danmark Naturfredningsforening. Jeg kan nævne, at en arbejdsgruppe er i gang med at kortlægge stisystemer i området omkring Vester Skerninge og Ulbølle. I øvrigt skal jeg i februar sammen med DN ud på en vandring for at se nogle steder, hvor der er problemer med tilgængeligheden!

Lad mig til slut vende tilbage til Verdensmålene: En helt aktuel sag på Tåsinge om alternativ energi har for alvor sat sindene i kog. Her er – og jeg fristes til at sige – igen opstået problemer, når alternative energianlæg skal etableres.

Et større kvægbrug med 2.300 dyr ønsker at etablere et biogasanlæg. De fleste,der tænker grøn verdensorden, ville straks klappe i hænderne og tænke: YES! mere alternativ energi!

Men så kommer forbeholdene: hvad med støjforhold og lugtgener. Hvad med trafikforhold, og hvad med naturen i området!  Bliver anlægget placeret det rigtige sted.

Virksomheden – som jeg vil kalde denne store kvægbesætning – er i sin fulde ret til at være der med sine 2.300 dyr og alt det lort, som disse dyr producere. Er der nogen mening i at køre dette lort væk i store lastbiltog, eller er der mere fornuft i at holde det på stedet og her bruge biomassen til alternativ energi – GAS, med de udfordringer, det har.

Jeg er fortsat i tvivl, men hælder til det gode formål i at være med til at støtte og udvikle nye energiformer for at få udfaset de fossile brændstoffer!
Men jeg er i tvivl!

Tak for et godt arrangement her i eftermiddag, hvor vi så småt begynder at længes efter foråret!