Åbent brev til medlemmerne af Svendborg Byråd

 Kære byrådsmedlemmer

Danmarks Naturfredningsforening Svendborg vil hermed kraftigt opfordre jer til, at I på jeres møde på tirsdag udskyder dagsordenens pkt. 20 - ”Beslutningsgrundlag for vind- og solenergianlæg 2021-2040” - til senere behandling.

Vi mener, at der er foretaget en rosværdig afdækning af problematikkerne på området med opstilling af forskellige scenarier, hvad vi jo netop har efterlyst, så der kan sikres en overordnet langsigtet planlægning for vedvarende energi.
Men vi er dybt bekymrede over, at sagen partout skal hastes igennem uden en demokratisk proces – tilsyneladende med det ene formål at fremme de tre Broholm-møller inden der formentlig 1. januar 2023 kommer ny lovgivning, som betyder, at vindmølle- og solcelleinvestorer skal afholde en større del af omkostningerne ved net-tilslutning.

Vi håber meget, at I vil bruge 5 minutter på af læse vores argumenter, som følger her:

  • Den forudgående proces har været en yderst lukket og udelukkende politisk proces uden borgerinddragelse i form af borgermøder eller høring – hvilket er usædvanligt i en sådan sag. Ydermere er der sideløbende politisk behandling af ”Forslaget om nedsættelse af en borgersamling eller et råd for bæredygtighed og klima” for at fremme borgerinddragelsen på området. Efter Miljøstyrelsen stop for vedtagelsen af Broholm-møllerne i oktober 2020 var argumentet for at skyde afgørelsen helt frem til efter kommunalvalget netop demokratiske hensyn.
  • Processen har været kendetegnet af at skulle gå usædvanlig hurtigt – så hurtigt, at Miljø- og Naturudvalget først på sit besluttende møde 8. juni i år fik uddelt og præsenteret et nyt bilag i sagen (bilag 6) med 4 ekstra scenarier (E, F, G og H). Trods det besluttede et flertal af udvalget et af de nye scenarier, nemlig G, som lyder på opsætning af 3 vindmøller og 84 ha solceller.
  • Sagen nåede ikke som planlagt at blive behandlet i Teknik- og Erhvervsudvalget 10. juni, men blev sendt direkte i Økonomiudvalget med et beslutningstema, som ikke beskriver og har indarbejdet de 4 ekstra scenarier.
  • I skal ligeledes tirsdag tage stilling til sagen med et beslutningstema, som ikke omfatter de 4 ekstra scenarier, men hvor der klart er lagt op til, at I skal vælge det nye scenarie G med opsætning af 3 vindmøller og 84 ha solceller.
  • Vedtagelse af nyt scenarie G vil efter vores mening være at snige en godkendelse af Broholm-møllerne ind ad bagvejen. I bilag 3 ”Foreløbig prioriteret screeningsliste over tilkendegivelser om vindmøller” er der kun grønt lys for Broholm-møllerne – uden angivelse af screeningsresultat, mens der er gult lys for en samtidig ansøgning om tre 150 m høje vindmøller ved Skjoldemose Gods i Stenstrup med følgende screeningsresultater, ”som kræver tilpasninger”: Kulturarvsarealer m.v., rekreative forhold, natur, herregårdslandskab, 300 m til Øhavsstien, flere mindre §3-områder i nærheden. Nøjagtig det samme gælder Broholm – her er Øhavsstien dog meget tættere på. Og vi undrer os dybt over, at der bliver fremsendt et så ufuldstændigt bilag til byrådet.
  • Svendborg ligger allerede på den af klimapartnerskabet estimerede fordeling af elproduktion i 2030 (iflg. bilag 4), hvilket jo er utrolig flot. Den estimerede fordeling er 27 pct. vindmølleproduktion, og Svendborgs vindmølleproduktion i 2019 var 26 pct.!
  • Energistyrelsen oplyser (iflg. bilag 4), at én landvindmølle på 150 m kan erstattes af cirka 16 hektar solceller. (Udviklere af solceller siger op mod en tredjedel mindre). Højt sat vil det sige, at tre 150 m høje vindmøller kan erstattes af 48 hektar solceller. Det svarer til et relativt lille kvadratisk område på knapt 700 meter på alle sider. Og det jo helt anderledes tal end dem, der tidligere har været fremført, samtidig med at det gennemhuller argumentationen om, at den eneste reelle mulighed for at producere vedvarende energi er vindmøller, og at vi ikke kan undvære landvindmøller.
  • Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen svar til Svendborg Kommune 12. februar 2021 er kommunen ikke forpligtet til at producere al strøm selv. Ministeren skriver bl.a.: ”Blandt de gældende grundprincipper for udbygningen med vedvarende energi (VE) på land er dels, at den skal foregå på markedsvilkår og dels, at de nærmere beslutninger herom træffes lokalt i kommunerne så tæt på borgerne og lokalsamfundet som muligt…”

Vi håber meget, at I vil udskyde sagen til senere behandling og give plads til en demokratisk proces, der munder ud i en seriøs overordnet langsigtet planlægning for vedvarende energi i Svendborg Kommune.  

Bedste hilsener
René Lund Chetronoch
Formand for DN Svendborg
rlc.dn.svendborg@gmail.com">rlc.dn.svendborg@gmail.com
Tlf. 2711 0544